Torah Mosheh 2:

Shemot /  שׁמות

Exodus Chapter 20 – old 20a

 Aseret Hadiberot - Dekalogos; δεκάλογος

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Go to Index page 

Ten utterances of YHWH Elohim

Click on the link on the 613 Mitzvot classification

וידבר אלהים את כל־הדברים האלה 20:1

Vayedaber Elohim et kol-hadevarim ha'eleh lemor.

20:2

Kiv-Int-link.gif

20:2  אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃

Anochi YHWH Eloheicha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim.

  ANI YHWH (יהוה) Eloheicha, which have brought thee out of the eretz  Mitzrayim, out of the bayit avadim (bondage).

20:3 N-1

20:3 לא יהיה־לך אלהים אחרים על־פני׃ 

Lo yihyeh lecha elohim acherim al-panay.

Thou shalt have no other elohim (gods) before Me.

   20:4 לא תעשׂה־לך פסל וכל־תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃

Lo ta'aseh-lecha fesel vechol-temunah asher bashamayim mima'al va'asher ba'eretz mitachat va'asher bamayim mitachat la'eretz.

Thou shalt not make unto thee any pesel (graven image), or any temunah (likeness) [of anything] that [is] in Shamayim above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the mayim under ha eretz :

 20:5 לא־תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על־בנים על־שׁלשׁים ועל־רבעים לשׂנאי׃

 

 Lo-tishtachaveh lahem velo ta'ovdem ki anochi YHWH Eloheycha El kana poked avon avot al-banim al-shileshim ve'al-ribe'im leson'ay.

Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I YHWH (יהוה) Eloheicha [am] a kanna (jealous) EL, visiting the iniquity of the avot upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate Me;

20:6 ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותי׃

Ve'oseh chesed la'alafim le'ohavay uleshomrey mitzvotay.

And shewing mercy unto thousands of them that love Me, and shomrei My mitzvot.  

 

20:7

20:7 לא תשׂא את־שׁם־יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר־ישׂא את־שׁמו לשׁוא׃

Lo tisa et-shem-YHWH Eloheicha lashav ki lo yenakeh YHWH et asher-yisa et-shmo lashav.

Thou shalt not take the Name YHWH (יהוה) Eloheicha la shav (in vain); for YHWH (יהוה) will not hold him guiltless that taketh His Name la shav (שׁוא).

20:8

20:8 זכור את־יום השׁבת לקדשׁו׃

Zachor et-yom haShabat lekadsho.

Remember the shabbat day, to keep it holy.

20:9 שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל־מלאכתך׃

Sheshet yamim ta'avod ve'asita chol-melachtecha.

Six days shalt thou labour, and do all thy work:

20:10 ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא־תעשׂה כל־מלאכה אתה ובנך־ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך׃

Veyom hashvi'i Shabat l'YHWH Eloheicha lo ta'aseh chol-melachah atah uvincha-uvitecha avdecha va'amatcha uvehemtecha vegercha asher bish'areycha.

But the yom hashevi'i (7th day) [is] ha Shabbat YHWH (יהוה) Eloheicha: [in it] thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that [is] within thy gates:

 

20:11 כי שׁשׁת־ימים עשׂה יהוה את־השׁמים ואת־הארץ את־הים ואת־כל־אשׁר־בם וינח ביום השׁביעי על־כן ברך יהוה את־יום השׁבת ויקדשׁהו׃

Ki sheshet-yamim asah YHWH et-hashamayim ve'et-ha'eretz et-hayam ve'et-kol-asher-bam vayanach bayom hashvi'i al-ken berach YHWH et-yom haShabat vayekadeshehu.

For [in] six days YHWH (יהוה) made Shamayim and earth, the sea, and all that in them [is], and rested the yom hashevi'i (7th day): wherefore YHWH (יהוה) barak (blessed) ha Yom Shabbat, and set apart it.

20:12

20:12 כבד את־אביך ואת־אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר־יהוה אלהיך נתן לך׃

Kaved et-avicha ve'et-imecha lema'an ya'arichun yameycha al ha'adamah asher-YHWH Eloheicha noten lach.

Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the eretz which YHWH (יהוה) Eloheicha giveth thee.

20:13

 

20:13 לא תרצח׃

Lo tir tzakh (illegal killing, premediated murder, manslaughter).

20:13Thou shalt not kill.

20:14

 לא תנאף׃

Lo naaph

20:14Thou shalt not commit adultery.

20:15

 לא תגנב׃

Lo tignov (ganav)

20:15Thou shalt not steal.

20:16

לא־תענה ברעך עד שׁקר׃

Lo-ta'aneh vere'acha ed shaker.

20:16Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

 

 

20:17

20:14 לא תחמד בית רעך לא־תחמד אשׁת רעך ועבדו ואמתו ושׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃

Lo tachmod beyt re'echa. Lo tachmod eshet re'echa ve'avdo va'amato veshoro vachamoro vechol asher lere'echa.

 20:17Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.

20:15(A:vii) וכל־העם ראים את־הקולת ואת־הלפידם ואת קול השׁפר ואת־ההר עשׁן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃

Vechol-ha'am ro'im et-hakolot ve'et-halapidim ve'et kol hashofar ve'et-hahar ashen vayar ha'am vayanu'u vaya'amdu merachok.

20:18 And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the shofar, and the mountain smoking: and when the people saw [it], they removed, and stood afar off.

20:16 ויאמרו אל־משׁה דבר־אתה עמנו ונשׁמעה ואל־ידבר עמנו אלהים פן־נמות׃

Vayomru el-Moshe daber-atah imanu venishma'ah ve'al-yedaber imanu Elohim pen-namut.

20:19 And they said unto Mosheh: Speak thou with us, and we will hear: but let not Elohim (אלהים) speak with us, lest we die.

20:17 ויאמר משׁה אל־העם אל־תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על־פניכם לבלתי תחטאו׃

Vayomer Moshe el-ha'am al-tira'u ki leva'avur nasot etchem ba ha'Elohim uva'avur tiheyeh yir'ato al-pneychem levilti techeta'u.

 20:20 And Mosheh said unto the people, Fear not: for Elohim (אלהים) is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.

20:18 ויעמד העם מרחק ומשׁה נגשׁ אל־הערפל אשׁר־שׁם האלהים׃

Vaya'amod ha'am merachok uMoshe nigash el-ha'arafel asher-sham ha'Elohim.

20:21 And the people stood afar off, and Mosheh drew near unto the thick darkness where Elohim (אלהים) [was].

20:19(A:Maftir) ויאמר יהוה אל־משׁה כה תאמר אל־בני ישׂראל אתם ראיתם כי מן־השׁמים דברתי עמכם׃

Vayomer YHWH el-Moshe koh tomar el-benei Yisra'el atem re'item ki min-hashamayim dibarti imachem.

20:22 And YHWH (יהוה) said unto Mosheh: Thus thou shalt say unto the benai Yisrael, Ye have seen that I have talked with you from Shamayim.

20:20 לא תעשׂון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשׂו לכם׃

Lo ta'asun iti elohei chesef ve'elohei zahav lo ta'asu lachem.

20:23 Ye shall not make with Me gods of  kesef (silver), neither shall ye make unto you gods of  zahav. (gold)

20:21(S:Maftir) מזבח אדמה תעשׂה־לי וזבחת עליו את־עלתיך ואת־שׁלמיך את־צאנך ואת־בקרך בכל־המקום אשׁר אזכיר את־שׁמי אבוא אליך וברכתיך׃

Mizbach adamah ta'aseh-li vezavachta alav et-oloteycha ve'et-shlameycha et-tzoncha ve'et-bekarecha bechol-hamakom asher azkir et-shmi avo eleycha uverachticha.

20:24 An mizbeach (altar) adamah thou shalt make unto Me, and shalt sacrifice thereon thy Olot, and thy Shelamin, thy sheep, and thine oxen: in all places where I will cause My Name to be remembered; I will come unto thee, and I will bless thee.

20:22 ואם־מזבח אבנים תעשׂה־לי לא־תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃

Ve'im-mizbach avanim ta'aseh-li lo-tivneh ethen gazit ki charbecha henafta aleyha vatechaleleha.

20:25 'If thou make an altar of stone for Me, you shall not build it of cut stones, for if thou wield thee tool on it, thou will profane it.

20:23 ולא־תעלה במעלת על־מזבחי אשׁר לא־תגלה ערותך עליו׃

Velo-ta'aleh vema'alot al-mizbechi asher lo-tigaleh ervatcha alav.

20:26 Neither shalt thou go up by steps unto Mine mizbeach (altar), that thy nakedness be not discovered thereon.

Haftarah הפטרה結論 :Yitro (葉忒羅)

Yeshayahu (以 賽 亞 書) 6:1-7:6; 9:5(6)-6(7)(A);

6:1-13 (S)

Brit Hadashah reading:

Mattiyahu 5:21-30; 15:1-11; 19:16-30; Markos 7:5-15; 10:17-31; Loukas 18:18-30; Acts 6:1-7; Romaios 2:17-29; 7:7-12; 13:8-10; Ephesos 6:1-3; 1 Timotheos 3:1-14; 2 Timotheos 2:2; Titos 1:5-9; Ivrim 12:18-29; Ya'akov 2:8-13; 1 Kefa 2:9-10


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Go to Index page 

20:13-16 are merge as one verse. Therefore verse 20:17 of Non-Jewish bible is 20:14

The Word "TORAH" means to teach, to point out as aiming the finger. The Torah gives us the awareness of our sinful nature that we need Messiah Yeshua to set us free from the bondage of sin. The Torah is seen as Hashem's set of INSTRUCTION TOOL concerning how we should conduct our lives so that they may grow from spiritual babies in the Messiah to spiritual maturity. As you could see the below mention the 10 Mitzvot was given 50 days after Yisrâeil left the land of Mitzrayim, does this reminds us of the Shauv'ot, the Ruach HaKodesh dwells in the heart of the believer. From that time onwards, New Covenant believer will be guided by the Ruach Hakodesh to fullfill the Torah as a new living way of life.

Ezra  7:10 Pattern For Applying Torah In Our Lives

  1. Study Torah: (Gives you knowledge)
  2. Do Torah: (Qualifies you)
  3. Teach Torah: (Teach to others when your qualified)

Altar of earth - speaks of atoning for the Adam's body

Ten-Utterance in Power Point

Hebrew Lesson :- Ten Commandments

Ten commandment Names, Ten utterances, Aseret Hadiberot, Decalogue the Greek name δεκάλογος or "dekalogos" ("ten statements")

Mount Sinai (Arabic: طور سيناء), also known as Mount Horeb, Mount Musa, Gebel Musa or Jabal Musa ("Moses' Mountain") by the Bedouins, is the name of a mountain in the Sinai Peninsula.The name Sinai may originate from the name of Sin, the lunar deity, as does the Desert of Sin.