AVINU SHEBASHAMAYIM
 (Tefillot haAdon Yeshua)

http://thewordinhebrew.com/

Avinu Shebashamayim

yidkadesh shimcha.

Tavo malchutcha

Ye’aseh retzoncha kevashamayim, ken ba’aretz

Et lechem chukenu ten lanu hayom

Uselach lanu al chata’einu,

K'mo shesolchim gam anachnu lachot’m lanu.

V’al tevi’enu lidei nisayon, ki im chaltzenu min hara

Ki’ lecha hamam’lachah, v’hag’vurah,

V’hatif’eret, l’olmei-olamim

Amein