Shalom Aleichem


Shalom Aleichem Malachei hasharet;

Malachei Elyon;

Mimelech malachei ham'lachim

haKadosh Baruch Hu

Ba'achem l'shalom malachei ha shalom;

Malachei Elyon;

Mimelech malchei ham'lachim hakadosh Baruch Hu

 

Barchuni l'shalom malachei hashalom malachei Elyon

Mimelech malachei ham'lachim

hakadosh Baruch Hu

 

Tzetchem l'shalom malachei hashalom

malachei Elyon;

Mimelech malchei ham'lachim

Hakadosh Baruch Hu