Ketuvim Netzarim:

The Besorah According to MattiYahu Chapter 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27 , 28

Go to Index page
5:1 כַּד חזָא דֵּין יֵשׁוּע לכֵנשֵׁא סלֵק לטוּרָא וכַד יִתֵב קרֵבו לוָתֵה תַּלמִידַוהי 

Kad chza dein Yeshua lchenoshei slek ltura vchad yitev krev lvateh talmidav

And seeing the multitudes, He went up into a mountain: and when HE was set, His talmidim came to him:
5:2 And HE opened His mouth, and taught them, saying,
The Ashrei (Luke 6:20-26)

This passage is recited daily along with the Ten Utterance this passage is  also known as "Drash on the Hill"
5:3 Blessed [are] the poor in spirit: for theirs is the Kingdom of  the heaven.
5:4 Blessed [are] they that mourn: for they shall be comforted.
5:5 Blessed [are] the meek: for they shall inherit the earth.
5:6 Blessed [are] they which do hunger and thirst after tzidkat: for they shall be filled.
5:7 Blessed [are] the merciful: for they shall obtain mercy.
5:8 Blessed [are] the Lev Tahor: for they shall see Elohim (אלהים).
5:9 Blessed [are] the peacemakers: for they shall be called the Benai Elohim (אלהים).
5:10 Blessed [are] they which are persecuted for tzidkat' sake: for theirs is the malkut ha heaven.
5:11 Blessed are you, when [men] shall revile you, and persecute [you], and shall say all manner of evil against you falsely, for My sake.
5:12 Simcha, and Lev sameach : for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.
Salt and light (Mark 9:50; Luke 14;34, 35)- Tikun Olam
5:13  אַתֶּם מֶלַח הָאָרֶץ וְאִם־הַמֶּלַח הָיָה תָפֵל בַּמֶּה יָמְלָח הֵן לֹא־יִצְלַח עוֹד לַכֹּל כִּי אִם־לְהַשְׁלִיךְ חוּצָה וְהָיָה מִרְמָס לִבְנֵי אָדָם׃

Atem melach ha'aretz ve'im-hamelach hayah tafel bameh yamelach hen lo-yitzlach od lakol ki im-lehashlich chutzah vehayah mirmas livnei ada

“You are the salt of the earth; but if the salt should lose its flavor, how shall it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled under foot by men.
5:14 You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.
5:15 Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it shines on everything in the house.
5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
Teaching about the Torah
5:17 אַל־תְּדַמּוּ כִּי בָאתִי לְהָפֵר אֶת־הַתּוֹרָה אוֹ אֶת־דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים לֹא בָאתִי לְהָפֵר כִּי אִם־לְמַלּאת׃

Al-tedamu ki vati lehafer et-haTorah o et-Divrei haNevi'im lo vati lehafer ki im-lemalt

“Do not think that I came to abolish (καταλῦσαι) the Torah or the Prophets! I did not come to abolish, but to complete (πληρῶσαι).
5:18 כִּי אָמֵן אֹמֵר אֲנִי לָכֶם עַד כִּי־יַעַבְרוּ הַשָׁמַיִם וְהָאָרֶץ לֹא תַּעֲבֹר יוֹד אַחַת אוֹ־קוֹץ אֶחָד מִן־הַתּוֹרָה עַד אֲשֶׁר יְקֻיַּם הַכֹּל׃

Ki amen omer Ani lachem ad ki-ya'avru hashamayim veha'aretz lo ta'avor yod achat o-kotz echad min-haTorah ad asher yekyam hakol.

Amen, I tell you, until heaven and earth pass away, not so much as a yud ( י ) or stroke will pass from the Torah -- not until everything that must be accomplished.
5:19  לָכֵן הָאִישׁ אֲשֶׁר יָפֵר אַחַת מִן־הַמִּצְוֹת הַקְּטַנּוֹת הָאֵלֶּה וִילַמֵּד אֶת־בְּנֵי הָאָדָם לַעֲשׂוֹת כָּמוֹהוּ קָטוֹן יִקָּרֵא לוֹ בְּמַלְכוּת הַשָׁמָיִם וַאֲשֶׁר יַעָשֶׂה וִילַמֵּד אוֹתָן לָזֶה גָּדוֹל יִקָּרֵא בְּמַלְכוּת הַשָׁמָיִם׃

Lachen ha'ish asher yafer achat min-haMitzvot haketannot ha'eleh vilamed et-benei ha'adam la'asot kamohu katon yikarei lo bemalchut hashamayim va'asher ya'aseh vilamed otan lazeh gadol yikarei bemalchut hashamayim.

Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments, and teaches others the same, shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever keeps and teaches them, this one shall be called great in the kingdom of heaven.
5:20 For I say to you, That except your tzedek shall exceed [the tzedek] of the Sofrim and Perushim, you shall in no case enter into the kingdom of heaven.
How to deal with Anger?
5:21 "You have heard that it was said to the ancients, 'You shall not kill,' and whoever kills will be liable to the judgment.
5:22 But I say to you that whoever gets angry with his brother without cause will be liable to the judgment. And whoever says to his brother, 'Empty-head!' will be liable to the council. But whoever says, ' fool!' will be liable to the Eish Gehinnom.
5:23 Therefore if you offer your gift on the altar, and there you remember that your brother has something against you,
*5:24 Leave your gift there before the altar, and go, first be reconciled with your brother, and then come and offer your gift.
5:25 Make friends with your adversary quickly, while you are on the road with him, lest your adversary hand you over to the judge, and the judge hand you over to the officer, and you be cast into prison.
5:26 Truly I say to you: you will by no means get out of there till you have paid the last penny.
Sin Begins in the heart
5:27 "You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.'
5:28 But I say to you, that whoever looks at a woman in order to lust after her has already committed adultery with her in his heart.
5:29 If your right eye causes you to stumble, pluck it out and cast it from you; for it is better for you that one of your members be lost, than for your whole body to be cast into Gehinnom.
5:30 And if your right hand causes you to stumble, cut it off and cast it from you; for it is better for you that one of your members be lost, than for your whole body to be cast into Gehinnom.
The Issue on Divorce:
(Matt 19:9; Mark 10:11, 12; Luke 16:18; Rom 7:1-3; 1 Cor 7)
5:31 "Furthermore it has been said: 'Whoever divorces his wife, let him give her a "get" (sefer Keritut)
5:32 "But I say to you that whoever divorces his wife, except for a matter of sexual immorality, makes her commit adultery; and whoever marries a divorcee commits adultery.
On Making shevuot (Oath)
5:33 "Again you have heard that it was said to the ancients, 'You shall not swear falsely, but you shall pay your vows to  Adonay.'
5:34 But I say to you, Swear not at all; neither by heaven; for it is Elohim (אלהים)'s throne:
5:35 Nor by the earth; for it is His footstool: neither by Yerushalayim; for it is the city of the great King.
5:36 Nor shall you swear by your head, because you are not able to make one hair white or black.
5:37 אַךְ־יְהִי דְבַרְכֶם הֵן הֵן לֹא לֹא וְהַיּוֹתֵר עַל אֵלֶּה מִן־הָרָע הוּא׃

Ach-yehi devarchem hen hen lo lo vehayoter al eleh min-hara hu.

Let your Yes be simply Yes, and your No be simply No; anything more than that comes from the evil one.

Rabbi Judah said:"your 'yes shall be true, and your 'no' shall be true." - The Talmud tractate Bab Mezia 49


Retaliation (Luke 6:29,30)
5:38 You have heard that it has been said,
An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
5:39 But I say to you not to resist an evil person. But whoever shall slap you on your right cheek, turn to him the other also.
5:40 If anyone wants to sue you and take your tunic, give to him also your kaftan.
5:41 And whoever compels you to go one mile, go with him two.
5:42 Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you do not turn away.
5:43 "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor, and you shall hate your enemy.'
5:44 But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who mistreat you and persecute you,
5:45 so that you may prove to be sons of your Father in heaven; because He makes His sun rise on the evil and on the good, and He sends rain on the just and on the unjust.
5:46 For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same?
5:47 And if you give drishat shalom only to Achim, what extraordinary thing are you doing? Don't even the tax collectors do the same?
5:48 You therefore be perfect, just as your Father in heaven is perfect.


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27 , 28


Go to Index page


Blessed one: The Greek word for blessed is makarios which means fully satisfied, happy, joyful, in Hebrew is ashrei; Blissfulness, that state of being marked by fullness - wholesome from YHVH; to be envied, and spiritually prosperous--with life-joy and satisfaction possessing the favor of Elohim (אלהים) and salvation.

5:3 Poor in Spirit (Matt 9:11-13; Rev 3:1, 17-18)Yeshayahu 66:2 helpless, reduced to beggary, begging, asking alms  destitute of wealth, influence, position, honour  lowly, afflicted, destitute of the believer virtues and eternal riches helpless, powerless to accomplish an end poor, needy lacking in anything as respects their spirit destitute of wealth of learning and intellectual culture which the schools afford (men of this class most readily give themselves up to Mashiach's teaching and proved them selves fitted to lay hold of the heavenly treasure)  The poor in spirit are those who acknowledge their own helplessness and rely on Elohin's omnipotence. The sensed their spiritual need and find it supplied in Adonay.

5:4 Mourn  Avelim (Rev 21; Yeshayahu 61:2) Also godly sorrow which worketh true repentance, watchfulness, a humble mind, and continual dependence for acceptance on the mercy of YHWH (יהוה) in Mashiach Yeshua, with constant seeking the Ruach Hakodesh, to cleanse away the remaining evil, seems here to be intended.

5.5 the meek (Anavim) shall inherit the earth (Yeshayahu 29:19). The meek ones are those who takes Mashiach' spirit having the attributes of becoming meek or gentle. The meek person is gentle and mild in His own cause, though HE may be a lion in YHWH (יהוה)'s cause or standing the truth (Roman 7:24)

5.6 Those who hunger and thirst for Tzidkat are those who have a desire for righteouness in their own lives, long to see honesty, integrity and justice in society, practice set apart lifestyle. Their lives being filled with Ruach of Mashiach their halak would be shiny testimony for Mashiach is the Torat Chayim. (Luke 1:53)

5:7 the merciful are blessed...for they shall obtain Rachamim: To be mercifiul means to be actively compassionate. To have forgiving spirit (matt 18:21-35)

5:8 The Lev Tahor( pure in heart Psa 51:12) (Psa 24:4-5; Matt 6:21-24; James 1:8; 1Jn 3:2-3) conscience is clean, Kadosh set apart living
5:9 Peacemakers they shall be call son of Elohim (אלהים) is a person who love peace, orderly, not quarrel some, see to get thing right (Rom 5:1; Eph 4:3; 2Cor 5:19-20; Eph 2:15-17)

5:10 Who are persecuted. The Kingdom of heaven is promised to those believers who suffer for doing right. Their integrity condemns the ungodly world and brings out its hostility. (Jn 15:18-20; 17:4; Rm 8:17; 1  Cor 4:13-14)
5:13 Salt of the earth
5:14 Light of the World

5:17“Fulfilling the Torah and the Prophets” cannot mean to bring them to an end or diminish them. The meaning of fulfill (πληρόω) has to be positive (fill with greater meaning, make fuller, bring to fullness) and in opposition to negative abolish (καταλύω) – destroy or do away with.