Shir-Hashirim Song of Shlomo Chapter 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Go to Index page

{The Beloved}

5:1באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם־בשׂמי אכלתי יערי עם־דבשׁי שׁתיתי ייני עם־חלבי אכלו רעים שׁתו ושׁכרו דודים׃

Bati legani akhoti khalah ariti mori im-besami akhalti yari im-divshi shatiti yeini im-khalahvi ikhlu reim shetu veshikh rudodim:

I am come (bo) into my garden, my sister, [my] spouse:

I have gathered my myrrh with my spice;

I have eaten my honeycomb with my honey;

I have drunk my yayin (wine) with my milk:

{To His Friends}

{Refrain}

eat, O friends; drink, yea,

drink abundantly,

O dodi.

The Shulamite recalls a disturbing dream in which she missed seeing him because of her lethargy (5:2-8)

{The Shulamite}

5:2אני ישׁנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי־לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שׁראשׁי נמלא־טל קוצותי רסיסי לילה׃

Ani yeshenah velibi er kol Dodi dofek pitkhi-li akhoti rayati yonati tamati sheroshi nimla-tal kevutzotai resisei laila:

I yashen (sleep), but my lev waketh:

[it is] the voice of my dodi that knocketh, [saying],

{HE}

 

Open to me, my sister, my ra'yah (maiden), my Yonah (dove), my undefiled: for my head is filled with dew, [and] my locks with the drops of the night.

{SHE}

5:3פשׁטתי את־כתנתי איככה אלבשׁנה רחצתי את־רגלי איככה אטנפם׃

Pashatti et-kutanti eikhakha elbashenah rakhatzti et-raglai eikhakha atanfem:

I have put off my coat; how shall I put it on? I have washed my feet; how shall I defile them?

5:4דודי שׁלח ידו מן־החר ומעי המו עליו׃

Dodi shalakh yado min-hakhor umeai hamu alav:

Dodi (My beloved) put in his hand by the hole [of the door], and my bowels were moved for him.

5:5קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו־מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃

Kamti ani liftoakh leDodi veyadai natfu-mor veetz beotai mor over al kapot hamanul:

I rose up to open to my dodi; and my hands dropped [with] myrrh, and my fingers [with] sweet smelling myrrh, upon the handles of the lock.

5:6פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשׁי יצאה בדברו בקשׁתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

Patakhti ani leDodi ve Dodi khamak avar nafshi yatzah vedabro bikashtihu velo metzatihu kerativ velo anani:

I opened to my dodi; but my dodi had withdrawn himself, [and] was gone: my nefesh failed when he spake: I sought him, but I could not find him; I called him, but he gave me no answer.

5:7מצאני השׁמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשׂאו את־רדידי מעלי שׁמרי החמות׃

Metzauni hashomrim hasovvim bair hikuni fetzauni nasu et-redodi mealai shomrei hakhomot:

The shomrim (watchmen) that went about the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me.

5:8השׁבעתי אתכם בנות ירושׁלם אם־תמצאו את־דודי מה־תגידו לו שׁחולת אהבה אני׃

Hishbati etkhem banot Yerushalayim im-timtzeu et-Dodi mah-tagidu lo shekholat ahavah ani:

I charge you, O banot Yerushalayim, if ye find my dod, that ye tell him, that I [am] sick of dod (love).

On Inquiry by the court ladies, she extols the beauties of her dod, mamelekh them want to see him too (5:9 - 6:3)

{Daughters of Yerushalayim -Nashim}

5:9מה־דודך מדוד היפה בנשׁים מה־דודך מדוד שׁככה השׁבעתנו׃

Mah-dodekh midod hayafa banashim mah-dodekh midod shekakha hishbatanu:

What [is] thy dodi more than [another] dodi, O thou fairest among women? what [is] thy dod more than [another] dod, that thou dost so charge us?

{The Shulamite}

5:10דודי צח ואדום דגול מרבבה׃

Dodi tzakh veadom dagul mervavah:

My dodi [is] white and ruddy, the chiefest among ten thousand.

5:11ראשׁו כתם פז קוצותיו תלתלים שׁחרות כעורב׃

Rosho ketem paz keutzo tavtaltalim shekhorot kaorev:

His head [is as] the most fine zahav, his locks [are] bushy, [and] black as a raven.

5:12עיניו כיונים על־אפיקי מים רחצות בחלב ישׁבות על־מלאת׃

Einav keyonim al-afikei mayim rokhatsot vekhalav yoshvot al-milet:

His eyes [are] as [the eyes] of Yonah (dove)s by the rivers of waters, washed with milk, [and] fitly set.

5:13לחיו כערוגת הבשׂם מגדלות מרקחים שׂפתותיו שׁושׁנים נטפות מור עבר׃

Lekhayav kaarugat habosem migdelot merkakhim siftotav shoshanim notfot mor over:

His cheeks [are] as a bed of spices, [as] sweet flowers: his lips [like] lilies, dropping sweet smelling myrrh.

5:14ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשׁישׁ מעיו עשׁת שׁן מעלפת ספירים׃

Yadav gelilei zahav memulaim batarshish meave ashet shen meulefet sapirim:

His hands [are as] zahav rings set with the beryl: his belly [is as] bright ivory overlaid [with] sapphires.

5:15שׁוקיו עמודי שׁשׁ מיסדים על־אדני־פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃

Shokav amudei shesh meyusadim al-adnei-faz marehu kalvanon bakhur kaarazim:

His legs [are as] pillars of marble, set upon sockets of fine zahav: his countenance [is] as Levanon, excellent as the cedars.

5:16חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושׁלם׃

Khiko mamtakim vekhulo makhamadim zeh Dodi vezeh rei banot Yerushalayim:

His mouth [is] most sweet: yea, he [is] altogether lovely. This [is] my dod, and this [is] my friend, O banot Yerushalayim.

Line-bar-Wilderness.jpg

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Go to Index page