Ketuvim Netzarim:

The Besorah According to Yochanan / John Chapter 1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Go to Index page

Yochanan 1:1בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃

Beresheet hayah haDabar vehaDabar hayah et ha Elohim ve Elohim hayah haDabar:

In the beginning was the WORD, and the WORD was with Elohim, and the WORD was Elohim.

Yochanan 1:2הוא היה בראשית את האלהים׃

Huhayah beresheet et ha Elohim:

He was in the beginning with Elohim:

 

Yochanan 1:3הכל נהיה על־ידו ומבלעדיו לא נהיה כל־אשר נהיה׃

Hakol nihayah al-yado umibaladayu lo nihayah kol-asher nihayah:

All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

 

Yochanan 1:4בו היו חיים והחיים היו אור לבני האדם׃

Bo hayu chaiim vehachaiim hayu ohr libnei haadam:

In Him was life, and the life was the light of men.

 

Yochanan 1:5והאור האיר בחשך והחשך לא השיגו׃

Vehaohr haohr bechoshek vehachoshek lo hasiygo:

And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

 

Yochanan 1:6יהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃

Vayehi iysh shalukha me et haElohim ushmo Yochanan:

There was a man sent from Elohim, whose name was Yochanan.

 

Yochanan 1:7הוא בא לעדות להעיד על־האור למען יאמינו כלם על־ידו׃

Hu ba le edut lehaiyd al-ha or lemaan yaamiynu kulam al-yado:

This man came for a witness, to bear witness of the Light, that all through him might believe.

 

Yochanan 1:8הוא לא־היה האור כי אם־להעיד על־האור׃

Hu lo-hayah haOr ki im-lehaiyd al-haOr:

He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

 

Yochanan 1:9האור האמתי המאיר לכל־אדם אשר בא אל־העולם׃

HaOr ha emeti hameiyr lekal-adam asher ba el-haolam:

That was the true Light which gives light to every man coming into the world.

 

Yochanan 1:10בעולם היה ועל־ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו׃

Baolam hayah Ve al-yado nihayah haolam vehaolam lo yadao:

He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.

 

Yochanan 1:11הוא בא בשלו ואשר־המה לו לא קבלהו׃

Hu ba beshelo vaasher-hemah lo lo Kibluhu:

He came to His own, and His own did not receive Him.

 

Yochanan 1:12והמקבלים אתו המאמינים בשמו נתן־עז למו להיות בנים לאלהים׃

Vehamekavlim oto ha maamiynim beshemo natan-oz lemo lihiot banim leElohim:

But as many as received Him, to them He gave the right to become sons of Elohim, to those who believe in His Name:

 

Yochanan 1:13אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא־מחפץ גבר נולדו כי אם־מאלהים׃

Asher lo midam velo mekhefetz habasar af lo-mekhefetz gever noladu ki im-mi Elohim:

Who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of Elohim.

Yochanan 1:14והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה כבודו ככבוד בן יחיד לאביו רב־חסד ואמת׃

VehaDABAR nihayah basar vayishkon betokenu vanekhezeh kavodi kikavod Ben yachid leAvio rab-Chesed veEmet:.

And the WORD became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.

 

Yochanan 1:15ויוחנן העיד עליו ויקרא לאמר:

הנה זה הוא אשר אמרתי הבא אחרי היה לפני כי קדם־לי היה׃

VeYochanan heiyd alayu vayikra lemor:

Hineh zeh Hu asher amarti haba acharei hayah lepanei ki Kodem-li hayah”:

Yochanan bore witness of Him and cried out, saying:

 "This was He of whom I said, 'He who comes after me is preferred before me, for He was before me."

 

Yochanan 1:16וממלואו לקחנו כלנו חסד על־חסד׃

Umimloo lekakhnu kulanu chesed al-chesed:

And of His fullness we have all received, and grace for grace.

Yochanan 1:17כי התורה נתנה ביד־משה והחסד והאמת באו על־ידי ישוע המשיח׃

ki haTorah nitnah beyad-Mosheh vehachesed vehaemet bau al-idei Yeshua ha Mashiach.

For the Torah was given through Mosheh, but grace and truth came through Yeshua the Messiah.  

Yochanan 1:18את האלהים לא־ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃

Et haElohim lo-ra’ah iysh me olamin haBen hayachid asher becheik haAv hu hodiy

No one has seen Elohim at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him.

Yochanan 1:19וזאת עדות יוחנן בשלח היהודים כהנים ולוים מירושלים לשאל אתו מי אתה׃

vezot edut Yochanan beshalkha haYehudim kohanim ve leviim miYerushalayim lisholoto mi atah?”.

Now this is the testimony of Yochanan, when the Yehudim sent kohanim and Levites from Yerushalayim to ask him: "Who are you?"

 

Yochanan 1:20והוא הודה ולא כחש ויודה לאמר לא המשיח אני׃

Vehuhodah velo kichesh vayodeh lemor “lo haMashiach ani”:

He confessed, and did not deny, but confessed, "I am not the Messiah."

 

Yochanan 1:21 ויאמרו אליו ומי אתה האליהו אתה ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃

Vayomeru eleiv umi atah haEliYahu atah vayomer einnei haatah ha Naviya vayaan lo:

And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the Navi?" And he answered, "No."

 

Yochanan 1:22 ויאמרו אליו מי־זה אתה למען נשיב את־שלחינו דבר מה־תאמר לנפשך׃

Vayomeru eleiv mi-zeh atah lamaan nashiv et-sholcheinu dabar mah-tomar lenafshekh:

Then they said to him:

 "Who are you, that we may give an answer to those who sent us?

What do you say about yourself?"

Yochanan 1:23 ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר אמר ישעיהו הנביא׃

VayomerAni kol kore bamidbar panu derek YEHOVAH kaasher amar YeshaYahu haNaviya”.

He said: "I am 'THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS: "MAKE STRAIGHT THE WAY OF YEHOVAH," ' as the Yeshayahu ha Navi said."

  

Yochanan 1:24והשלוחים באו מן־הפרושים׃

Vahashalukhim bau min-haPerushim:

Now those who were sent were from the Perushim.

Yochanan 1:25וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם־אינך המשיח ולא אליהו ולא הנביא׃

Vayishalahu vayomeru eleiv madoa epoe matavil atah im-einkha haMashiach velo EliYahu velo haNaviya.

And they asked him saying: "Why then do you immerse if you are not the Messiah, nor Eliyahu, nor the Navi?"

 

Yochanan 1:26ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃

Vayaan otam Yochanan vayomer anoki matavil bamayim vebetokakem omed asher lo yadatem oto:

Yochanan answered them, saying, "I immerse with water, but there stands One among you whom you do not know.

 

Yochanan 1:27הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃

Hu haba achrei asher hayah lefenei veani nekalti mehatir sherokh nealayu:

It is He who, coming after me, is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose."

 

Yochanan 1:28וזאת היתה בבית אניה מעבר לירדן אשר יוחנן מטביל שם׃

Vezeot hayatah baBeit Anyah meeber laYarden asher Yochanan matavil sham.

These things were done in Beit Anyah beyond the Yarden, where Yochanan was imersing.

 

Yochanan 1:29ויהי ממחרת וירא יוחנן את־ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם׃

vayehi mimacharat vayar Yochanan et-Yeshua ba  eleiu vayomar: Hineh She ha Elohim hanosechatat ha olam!”

The next day Yochanan saw Yeshua coming toward him, and said, "Behold! The Lamb of Elohim who takes away the sin of the world!

 

Yochanan 1:30זה הוא אשר אמרתי אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם־לי היה׃

Zeh Hu asher amarti acharei yabo iysh asher hayah lefenai ki kodem-li hayah.

This is He of whom I said, 'After me comes a Man who is preferred before me, for He was before me.'

 

Yochanan 1:31ואני לא ידעתיו כי אם־בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃

VeAni lo yadatiu ki im-baabur yigaleh beYisrael bati ani litebol bamayim:

I did not know Him; but that He should be revealed to Yisrael, therefore I came immersing with water."

Yochanan 1:32ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃

Veyaad Yochanan vayomar chaziti haRuach kidemut yonah yoredet mishamayim vatanach alayu.

And Yochanan bore witness, saying, "I saw the Ruach descending from heaven like a dove, and He remained upon Him.

Yochanan 1:33ואני לא ידעתיו והשלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר־תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃

Vaani lo yadatiu vehasholekha oti litebol bamayim hu amar elay et asher-tireh haRuach yoredet venachah alayu hineh zeh hu asher yitebol b’Ruach haKodesh.

I did not know Him, but He who sent me to immerse with water said to me, 'Upon whom you see the Ruach descending, and remaining on Him, this is He who immerses with the Ruach HaKodesh.'

Yochanan 1:34ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן־האלהים׃

vaani raiti vaaiyadah ki zeh hu Ben-haElohim.

And I have seen and testified that this is Ben haElohim.

Yochanan 1:35ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמד ועמו שנים מתלמידיו׃

Vayehi mimacharat veYosef Yochanan veyamod veamo sheneiim mitalmidayu.

Again, the next day, Yochanan stood with two of his Talmidim.

 

Yochanan 1:36ויבט אל־ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלהים׃

Vayabet el-Yeshua vehu mithalek vayomar hineh Seh haElohim.

And looking at Yeshua as He walked, he said, "Behold the Lamb of Elohim!"  

Yochanan 1:37ושני תלמידיו שמעו את־דברו וילכו אחרי ישוע׃

Veshenei talmidayu shamu et-debaro vayeleku acharei Yeshua.

The two Talmidim heard him speak, and they followed Yeshua.

Yochanan 1:38ויפן ישוע אחריו וירא אתם הלכים אחריו ויאמר אליהם׃

Vayifen Yeshua achareiu veera otam holkiyim achareiu vayomer Aleichem:

מַה־תְּבַקֵּשׁוּן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו רַבִּי אֲשֶׁר יֵאָמֵר מוֹרִי אַיֵּה מְקוֹם מוֹשָׁבֶ׃

Then Yeshua turned, and seeing them following, said to them, "What do you seek?" They said to Him, "Rabbi" (which is to say, when translated, Teacher), "where are You staying?"

Yochanan 1:39מה־תבקשו ויאמרו אליו רבי איפה תלין׃

Yochanan 1:40ויאמר אליהם באו וראו ויבאו ויראו את־מקום מלונו וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה העשירית׃

Vayomer aleichem bou verai vayaboeu vayiru et-mekom melono vayeshbu imo bayom hahu wehayet kashaah haasiyriyt.

 He said to them, "Come and see." They came and saw where He was staying, and remained with Him that day (now it was about the tenth hour).

Yochanan 1:41ואנדרי אחי שמעון פטרוס היה אחד מן־השנים אשר שמעו מאת יוחנן וילכו אחריו׃

VaAndray achi Shimon Petros hayah echad min-hashenaim asher shamau meet Yochanan vayeleku acharei.

Yochanan 1:42הוא מצא ראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו מצאנו את־המשיח׃

Hu matza rishonah et Shimon achiyu vayomer elayu matzanu et-haMashiach.

He first found his own brother Shimon, and said to him, "We have found the Mashiach.

Yochanan 1:43ויביאהו אל־ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן־יוחנן לך יקרא כיפא והוא ביונית פטרוס׃

Yochanan 1:44ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את־פילפוס ויאמר אליו לך אחרי׃

Yochanan 1:45ופילפוס מבית־צידה עיר אנדרי ופטרוס׃

Yochanan 1:46ויפגע פילפוס את־נתנאל ויאמר אליו מצאנו את אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את־ישוע בן־יוסף מנצרת׃

Yochanan 1:47ויאמר אליו נתנאל המנצרת יצא טוב ויאמר אליו בא וראה׃

Yochanan 1:48וירא ישוע את־נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן־ישראל אשר אין־בו רמיה׃

Yochanan 1:49ויאמר אליו נתנאל איך ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס ואתה תחת התאנה אנכי ראיתיך׃

Yochanan 1:50ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן־אלהים אתה הוא מלך ישראל׃

Yochanan 1:51ויען ישוע ויאמר אליו יען אשר הגדתי לך כי־תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה׃ (1:52) ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן־האדם׃